19 Dec 2017

Thị trường xe hơi Việt Nam có gì thay đổi?

        Cương lĩnh của doanh nghiệp cần phải được phát triển thành những nhiệm vụ và mục tiêu chi tiết, cụ thể cho từng cấp quản lý. Các nhiệm vụ phải được hình thành theomối quan hệ mang tính hệ thống. Điều đó có nghìa là từ nhiệm vụ ban đầu sẽ hình thành nên các nhiệm vụ kéo theo hợp lý. Sau đó các nhiệm vụ này lại được thể hiện thành các mục tiêu cụ thể có khả năng định lượng được. Điều đó giúp cho việc lập kế hoạch và kiểm tra trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp: Chiến lược phát triển của doanh nghiệp được xác định theo ba hướng là: Phát triển sâu, phát triển hợp nhất và phát triển rộng.

        Phát triển sâu: Hướng phát triển này thích hợp với những doanh nghiệp chưa tận dụng được hết những khả năng vốn có của sản phẩm và thị trường hiện tại. Có ba loại hình cơ bản của khả năng phát triển sâu:

+ Thâm nhập sâu vào thị trường: Đó là cách thức mà doanh nghiệp tìm kiếm cách thức tăng mức tiêu thụ những hàng hóa hiện có của mình ở những thị trường hiện có bằng các giải pháp marketing ráo riết và mạnh mẽ hơn. Các nỗ lực marketing nhằm kích thích tiêu thụ thường tập trung vào chương trình quảng cáo, khuyến mại, dịch vụ khách hàng và kiểm soát hệ thống phân phối sản phẩm,

+ Mở rộng thị trường: Đó là cách thức doanh nghiệp phát triển sản phẩm hiện có sang các thị trường mới để gia tăng tiêu thụ. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm tiêu dùng của các đoạn thị trường muốn mở rộng và gia tăng khả năng thích ứng của các giải pháp marketing ở các khu vực thị trường và đoạn thị trường đó.

+ Cải tiến sản phẩm: Đó là cách thức các doanh nghiệp thực hiện việc cải tiến sản phẩm của mình, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của thị trường hiện có nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ.

        Phát triển hợp nhất: Hướng phát triển này thích hợp trong những trường hợp mà lĩnh vực kinh doanh có vị trí tương đối vững chắc hoặc doanh nghiệp sẽ có lợi hơn khi di chuyển về phía sau, lên phía trước hoặc theo chiều ngang trong khuôn khổ của ngành.

        Cương lĩnh của doanh nghiệp cần phải được phát triển thành những nhiệm vụ và mục tiêu chi tiết, cụ thể cho từng cấp quản lý. Các nhiệm vụ phải được hình thành theomối quan hệ mang tính hệ thống. Điều đó có nghìa là từ nhiệm vụ ban đầu sẽ hình thành nên các nhiệm vụ kéo theo hợp lý. Sau đó các nhiệm vụ này lại được thể hiện thành các mục tiêu cụ thể có khả năng định lượng được. Điều đó giúp cho việc lập kế hoạch và kiểm tra trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp: Chiến lược phát triển của doanh nghiệp được xác định theo ba hướng là: Phát triển sâu, phát triển hợp nhất và phát triển rộng.

        Phát triển sâu: Hướng phát triển này thích hợp với những doanh nghiệp chưa tận dụng được hết những khả năng vốn có của sản phẩm và thị trường hiện tại. Có ba loại hình cơ bản của khả năng phát triển sâu:

+ Thâm nhập sâu vào thị trường: Đó là cách thức mà doanh nghiệp tìm kiếm cách thức tăng mức tiêu thụ những hàng hóa hiện có của mình ở những thị trường hiện có bằng các giải pháp marketing ráo riết và mạnh mẽ hơn. Các nỗ lực marketing nhằm kích thích tiêu thụ thường tập trung vào chương trình quảng cáo, khuyến mại, dịch vụ khách hàng và kiểm soát hệ thống phân phối sản phẩm,

+ Mở rộng thị trường: Đó là cách thức doanh nghiệp phát triển sản phẩm hiện có sang các thị trường mới để gia tăng tiêu thụ. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm tiêu dùng của các đoạn thị trường muốn mở rộng và gia tăng khả năng thích ứng của các giải pháp marketing ở các khu vực thị trường và đoạn thị trường đó.

+ Cải tiến sản phẩm: Đó là cách thức các doanh nghiệp thực hiện việc cải tiến sản phẩm của mình, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của thị trường hiện có nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ.

        Phát triển hợp nhất: Hướng phát triển này thích hợp trong những trường hợp mà lĩnh vực kinh doanh có vị trí tương đối vững chắc hoặc doanh nghiệp sẽ có lợi hơn khi di chuyển về phía sau, lên phía trước hoặc theo chiều ngang trong khuôn khổ của ngành.